معنی و ترجمه کلمه رشد ناموزون اندام بدن به انگلیسی رشد ناموزون اندام بدن یعنی چه

رشد ناموزون اندام بدن

elephantiasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها