معنی و ترجمه کلمه رنگ هاى مریى در طیف بین به انگلیسی رنگ هاى مریى در طیف بین یعنی چه

رنگ هاى مریى در طیف بین

spectrum

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها