معنی و ترجمه کلمه رهبرى سرایندگان به انگلیسی رهبرى سرایندگان یعنی چه

رهبرى سرایندگان

precentorship

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها