معنی و ترجمه کلمه روح صمیمت و یگانگى دسته جمعى به انگلیسی روح صمیمت و یگانگى دسته جمعى یعنی چه

روح صمیمت و یگانگى دسته جمعى

esprit de corps

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها