معنی و ترجمه کلمه روز عروج عیسى به آسمان به انگلیسی روز عروج عیسى به آسمان یعنی چه

روز عروج عیسى به آسمان

ascension day

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها