معنی و ترجمه کلمه رو کننده به سوى درون به انگلیسی رو کننده به سوى درون یعنی چه

رو کننده به سوى درون

introrsal
introrse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها