معنی و ترجمه کلمه ریاست جلسه را بعهده داشتن به انگلیسی ریاست جلسه را بعهده داشتن یعنی چه

ریاست جلسه را بعهده داشتن

preside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها