معنی و ترجمه کلمه ریاست شهردارى به انگلیسی ریاست شهردارى یعنی چه

ریاست شهردارى

mayorship

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها