معنی و ترجمه کلمه ریاست کردن بر به انگلیسی ریاست کردن بر یعنی چه

ریاست کردن بر

boss
preside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها