معنی و ترجمه کلمه ریشه به انگلیسی ریشه یعنی چه

ریشه

fimbria
fixing
germ
pedigree
radical
root
stem
stub
stump
tassel
theme
thrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها