معنی و ترجمه کلمه ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه به انگلیسی ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه یعنی چه

ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه

monorail

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها