معنی و ترجمه کلمه زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است به انگلیسی زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است یعنی چه

زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است

epididymis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها