معنی و ترجمه کلمه زایا به انگلیسی زایا یعنی چه

زایا

generatrix
zoogenic
zoogenous

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها