معنی و ترجمه کلمه زایش پذیر به انگلیسی زایش پذیر یعنی چه

زایش پذیر

generable

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها