معنی و ترجمه کلمه زحمت دادن به انگلیسی زحمت دادن یعنی چه

زحمت دادن

bother
discommode
trouble


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها