معنی و ترجمه کلمه زدودن یا معدوم ساختن جبهه هوایى به انگلیسی زدودن یا معدوم ساختن جبهه هوایى یعنی چه

زدودن یا معدوم ساختن جبهه هوایى

frontolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها