معنی و ترجمه کلمه زراعت انگور براى تهبیه شراب به انگلیسی زراعت انگور براى تهبیه شراب یعنی چه

زراعت انگور براى تهبیه شراب

viticulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها