معنی و ترجمه کلمه زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند به انگلیسی زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند یعنی چه

زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند

platform


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها