معنی و ترجمه کلمه زنى که در نمایش هاى خنده آور بازى مى کند به انگلیسی زنى که در نمایش هاى خنده آور بازى مى کند یعنی چه

زنى که در نمایش هاى خنده آور بازى مى کند

comedienne

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها