معنی و ترجمه کلمه زنى که رهبر طبالان است به انگلیسی زنى که رهبر طبالان است یعنی چه

زنى که رهبر طبالان است

drum majorette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها