معنی و ترجمه کلمه زنگى که عبارت است از کاسه و چکشى که آهسته بر آن مى زنند به انگلیسی زنگى که عبارت است از کاسه و چکشى که آهسته بر آن مى زنند یعنی چه

زنگى که عبارت است از کاسه و چکشى که آهسته بر آن مى زنند

gong

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها