معنی و ترجمه کلمه زنگ ناپذیر به انگلیسی زنگ ناپذیر یعنی چه

زنگ ناپذیر

stainless

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها