معنی و ترجمه کلمه زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى به انگلیسی زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى یعنی چه

زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى

exterior angle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها