معنی و ترجمه کلمه زیاد در آفتاب ماندن و خراب شدن به انگلیسی زیاد در آفتاب ماندن و خراب شدن یعنی چه

زیاد در آفتاب ماندن و خراب شدن

solarize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها