معنی و ترجمه کلمه زیاد شدن بافت هاى سازنده گویچه هاى سفید به انگلیسی زیاد شدن بافت هاى سازنده گویچه هاى سفید یعنی چه

زیاد شدن بافت هاى سازنده گویچه هاى سفید

leukosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها