معنی و ترجمه کلمه زیبایى گرایى به انگلیسی زیبایى گرایى یعنی چه

زیبایى گرایى

aestheticism
aesthetics


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها