معنی و ترجمه کلمه زیر جامه به انگلیسی زیر جامه یعنی چه

زیر جامه

gaskin
undergarment
undies

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها