معنی و ترجمه کلمه زیر دامنى به انگلیسی زیر دامنى یعنی چه

زیر دامنى

underskirt
wyliecoat


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها