معنی و ترجمه کلمه زیر دریایى به انگلیسی زیر دریایى یعنی چه

زیر دریایى

U-boat
pigboat
submarine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها