معنی و ترجمه کلمه زیر دریا حرکت کردن به انگلیسی زیر دریا حرکت کردن یعنی چه

زیر دریا حرکت کردن

submarine

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها