معنی و ترجمه کلمه زیر روال درون برنامه اى به انگلیسی زیر روال درون برنامه اى یعنی چه

زیر روال درون برنامه اى

in line subroutine
inline subroutine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها