معنی و ترجمه کلمه زیر روال درون برنامه اى به انگلیسی زیر روال درون برنامه اى یعنی چه

زیر روال درون برنامه اى

in line subroutine
inline subroutine

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها