معنی و ترجمه کلمه زیر زاورى به انگلیسی زیر زاورى یعنی چه

زیر زاورى

subservience
subserviency

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها