معنی و ترجمه کلمه زیر زبانى به انگلیسی زیر زبانى یعنی چه

زیر زبانى

sublingual

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها