معنی و ترجمه کلمه زیر سازى راه به انگلیسی زیر سازى راه یعنی چه

زیر سازى راه

roadbed

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها