معنی و ترجمه کلمه زیر شلوارى به انگلیسی زیر شلوارى یعنی چه

زیر شلوارى

drawer
pants
underdrawers
underpants


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها