معنی و ترجمه کلمه زیر لب خندیدن به انگلیسی زیر لب خندیدن یعنی چه

زیر لب خندیدن

whicker

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها