معنی و ترجمه کلمه زیر مرحله خطرناک و بحرانى به انگلیسی زیر مرحله خطرناک و بحرانى یعنی چه

زیر مرحله خطرناک و بحرانى

subcritical

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها