معنی و ترجمه کلمه زیر نفوذزن قرار گرفته به انگلیسی زیر نفوذزن قرار گرفته یعنی چه

زیر نفوذزن قرار گرفته

henpecked

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها