معنی و ترجمه کلمه ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود به انگلیسی ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود یعنی چه

ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود

embryonic membrane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها