معنی و ترجمه کلمه ساختمانى که داراى چند ستون یک پارچه سنگى است به انگلیسی ساختمانى که داراى چند ستون یک پارچه سنگى است یعنی چه

ساختمانى که داراى چند ستون یک پارچه سنگى است

dolmen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها