معنی و ترجمه کلمه ساختمان سنگ هاى ماقبل تاریخى به شکل تپه به انگلیسی ساختمان سنگ هاى ماقبل تاریخى به شکل تپه یعنی چه

ساختمان سنگ هاى ماقبل تاریخى به شکل تپه

cromlech

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها