معنی و ترجمه کلمه ساختمان میکروسکپى اشیاء یا بافت ها به انگلیسی ساختمان میکروسکپى اشیاء یا بافت ها یعنی چه

ساختمان میکروسکپى اشیاء یا بافت ها

microstructure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها