معنی و ترجمه کلمه ساخته شده به انگلیسی ساخته شده یعنی چه

ساخته شده

made
pucka
pukka


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها