معنی و ترجمه کلمه ساده لوح به انگلیسی ساده لوح یعنی چه

ساده لوح

boob
booby
credulous
dupe
fall guy
gaby
galah
martin
mug
nincompoop
oaf
plover
sawney
simpleminded
simpleton
sot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها