معنی و ترجمه کلمه ساده به انگلیسی ساده یعنی چه

ساده

artless
bald
bare
clodhopper
downright
dried
explicit
freestanding
fructose
frugal
fruit sugar
homespun
idiot
incomplex
inexpensive
naif
naive
open and shut
pick wickian
plain
plainly
positive
semplice
simple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها