معنی و ترجمه کلمه سازمان پلیس مخفى به انگلیسی سازمان پلیس مخفى یعنی چه

سازمان پلیس مخفى

gestapo
secret police

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها