معنی و ترجمه کلمه سازنده به انگلیسی سازنده یعنی چه

سازنده

builder
composer
compositor
constituent
constructor
factor
fomative
formative
instrumentalist
maker
manufacturer
procreation
procreator
wright

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها