معنی و ترجمه کلمه سازى که با دندان نگاه مى دارند و با انگشت مى زنند به انگلیسی سازى که با دندان نگاه مى دارند و با انگشت مى زنند یعنی چه

سازى که با دندان نگاه مى دارند و با انگشت مى زنند

jew's harp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها