معنی و ترجمه کلمه ساکن معبد دلف یونان به انگلیسی ساکن معبد دلف یونان یعنی چه

ساکن معبد دلف یونان

delphian
delphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها