معنی و ترجمه کلمه سبب ترکیب چیزى با هیدروژن شدن به انگلیسی سبب ترکیب چیزى با هیدروژن شدن یعنی چه

سبب ترکیب چیزى با هیدروژن شدن

hydrogenate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها